نام اصلی: The 31st Piece Turns the Tables
نام فارسی: سی و یکمین مهره سرنوشت ساز
نام های دیگر:
31번째 말은 게임판을 뒤엎는다
The 31st Piece Overturns the Board