نام اصلی: The Heavenly Demon’s Descendant
نام فارسی: نواده اهریمن آسمانی