نام اصلی: Foreigner on the Periphery (Remake)
نام فارسی: بیگانه در بیکران
نام های دیگر:
The Foreigner on the Periphery (2023)
변방의 외노자 (2023)