نام اصلی: Hectopascal
نام فارسی: هکتوپاسکال
نام های دیگر:
헥토파스칼