نام اصلی: Revenge Of Young Master Peng
نام فارسی: انتقام ارباب جوان پنگ
نام های دیگر:
하북팽가 막내아들
The Youngest Son of Habukpanga
Habuk Paenga's Youngest Son
Ha Buk Paeng's Youngest Son