نام اصلی: Debuff Master
نام فارسی: استاد دیباف
نام های دیگر:
디버프 마스터