نام اصلی: Surviving the Game as a Barbarian
نام فارسی: زنده موندن در بازی بعنوان یه بربر
نام های دیگر:
게임 속 바바리안으로 살아남기
Survive as a Barbarian in the Game