نام اصلی: Demonic Spirit King
نام فارسی: پادشاه روح اهریمن
نام های دیگر:
귀령왕
鬼靈王
Phantom Spirit King
King of Ghosts