نام اصلی: My Senior Brother Is Too Steady
نام فارسی: برادر ارشد فوق استوار من
نام های دیگر:
My Brother Is Actually Too Stable
My Senior Brother Is Too Steady
My Senior Is Really Extremely Firm
师兄啊师兄实在是太稳健了
我师兄实在太稳健了
我師兄實在太穩健了