نام اصلی: I Transmigrated Into Demon King of Harem?
نام فارسی: من تو بدن پادشاه شیاطین که یه حرمسرا داره ایسکای شدم؟
نام های دیگر:
Sheng Nv Xiaojie Qing Tingzhi Ni De Qiguai Nao Bu!
Lady Saint, Please Stop Your Weird Tricks!
Lady Saintess, Please Stop Your Weird Imaginations!
Shèng Nǚ Xiǎojiě Qǐng Tíngzhǐ Nǐ De Qíguài Nǎo Bǔ!
圣女小姐请停止你的奇怪脑补!