نام اصلی: I'm Actually a Peerless Powerhouse
نام فارسی: درواقع یه کله گنده بی همتام
نام های دیگر:
I'm a Master of the World
我竟是绝世高手
Wo Jing Shi Jueshi Gaoshou