نام اصلی: Please Slay The Demon! Young Master!
نام فارسی: ارباب جوان! لطفا شیطان رو بکشید!
نام های دیگر:
请公子斩妖
Please Kill the Demon
Please Slay the Demon! Young Master