نام اصلی: The King Of Snow
نام فارسی: پادشاه برف
نام های دیگر:
冰封末日:绝无生还之路