نام اصلی: My Path to Killing Gods in Another World
نام فارسی: خداکُشی در دنیایی دیگر
نام های دیگر:
I Walk on a Road to Slay Enemies in My Way in Other World
My Way of Killing Gods in Another World
我在异界的弑神之路