نام اصلی: Magic Level 99990000 All-Attribute Great Sage
نام فارسی: حکیم بزرگ با 99.99 میلیون قدرت جادویی و همه ویژگی های جادو
نام های دیگر:
魔力9999万 全属性使いの大賢者
Maryoku 9999 man Zen Zokusei Tsukai no Dai Kenja