نام اصلی: Star of the Overlord
نام فارسی: ارباب ستاره
نام های دیگر:
ستاره فرمانروای اعلی
The King's Star
The Star of a Supreme Ruler
The Star of an Autocrat
The Supreme Ruler's Star
覇王星
패왕의 별