نام اصلی: Legendary Youngest Son of the Marquis House
نام فارسی: افسانه کوچکترین فرزند خاندان مارکینز