نام اصلی: Book Eater
نام فارسی: خوره ی کتاب
نام های دیگر:
本を食べる魔法使い
الساحر آكل الكتب
The Book Eating Magician
책 먹는 마법사