نام اصلی: Carnivorous Hunter
نام فارسی: شکارچی مهارت خوار
نام های دیگر:
육식주의 헌터