نام اصلی: Cystic Story
نام فارسی: داستان تناسخ یک ببر
نام های دیگر:
The Story Of The
Call of the Spear
낭선기환담
浪仙奇幻谈
История перерождения в тигра
Reincarnation Of The Tiger
Fantastic Story of Nangseon
Story of Thorny Spear