نام اصلی: I Picked a Hammer to Save the World
نام فارسی: من یک چکش را برای نجات جهان انتخاب کردم
نام های دیگر:
The Hammer
더 해머