نام اصلی: Demonic Master of Mount Kunlun
نام فارسی: استاد شیطانی کوه کونلان
نام های دیگر:
崑崙魔俠
곤륜마협