نام اصلی: Baek XX
نام فارسی: بایک XX
نام های دیگر:
백XX