نام اصلی: Climbing a Tower Which Even Regressors Couldn't Conquer
نام فارسی: بالا رفتن از برجی که حتی بازگشته ها هم نتوانستند فتحش کنند.
نام های دیگر:
I Will Climb the Tower That Even Regressors Couldn't Conquer
회귀자도 못 깬 탑 등반합니다