نام اصلی: Holy Emperor's Grandson Is a Necromancer
نام فارسی: نوه امپراتور مقدس یه نکرومسنره
نام های دیگر:
Grandson of the Holy Emperor Is a Necromancer
성황의 손자는 네크로맨서