نام اصلی: The Demon Emperor Hopes for a Hero
نام فارسی: امپراطور شیاطین خواستار یک قهرمان است , امپراطور شیاطین خواستار قهرمان است
نام های دیگر:
The Demon Emperor Wishes for a Warrior
The Demon Emperor Desires a Hero
마황은 용사를 바란다