نام اصلی: Why I Quit Being the Demon King
نام فارسی: دلیل استعفام از پادشاهی شیاطین
نام های دیگر:
The Reason Why I Quit Demon King
마왕을 그만둔 이유