نام اصلی: Hunter World's Gardener
نام فارسی: دنیای شکارچی باغبان
نام های دیگر:
Gardener in Hunter's World
헌터세상의 정원사
The Gardener in a Hunter World
Gardener of the Hunter World