نام اصلی: Eschatology
نام فارسی: حاکم آخرالزمان
نام های دیگر:
My Apocalyptic Miss
我的末世大小姐