نام اصلی: Heavenly Jewel Change
نام فارسی: تغییر جواهر بهشتی
نام های دیگر:
Tiānzhū biàn
天珠变
Небесная жемчужина: перевоплощение
Thiên Châu Biến
Tian Zhu Bian
Tianzhu bian