نام اصلی: I Am the Strongest Lord in Another World
نام فارسی: داستان قویترین فرمانروا در دنیایی دیگر
نام های دیگر:
Record of the Mightiest Lord
我是异世界最强领主
我是異世界最強領主