نام اصلی: Scoring the Sacred Body of the Ancients from the Get-go
نام فارسی: شروع با ورود به سیستم و دریافت بدن الهی باستانی
نام های دیگر:
开局签到荒古圣体
Signing Into the Desolate Ancient Holy Body in the Beginning
Sign-in at the Start With the Ancient Holy Body
Start by signing in and obtaining the Ancient Divine Body