نام اصلی: Sword or Blood
نام فارسی: شمشیر یا خون
نام های دیگر:
Sword or Blood
精灵王战纪
Elven King War