نام اصلی: As Soon as I Became a Quasi-Sage, I Was Summoned by the Empress
نام فارسی: تو شبی که حکیم شدم،ملکه احضارم کرد.
نام های دیگر:
Gang Gouchengzhun Sheng, Wo Bei Nvdi Zhaohuanle
刚苟成准圣,我被女帝召唤了