نام اصلی: Apocalypse Mechanic
نام فارسی: مکانیک آخرالزمان
نام های دیگر:
Mori Jixie Shi
末日机械师
Doomsday Mechanic
Mòrì Jīxiè Shī