نام اصلی: Cursed by Heaven, I'm Stronger
نام فارسی: قویترین نفرین شده بهشتی
نام های دیگر:
Cursed by Heaven, Instead I Become Stronger
被天道诅咒了的我反而更强了