نام اصلی: Rebirth of the Emperor in the Reverse World
نام فارسی: تولد دوباره امپراطور در دنیای وارونه
نام های دیگر:
Imperial Lord Is Too Popular
帝君实在太抢手