نام اصلی: Live Broadcast, I Roam Freely In The Other World
نام فارسی: پخش زنده؛ من ازادنه در دنیای دیگه میچرخم!!
نام های دیگر:
Kai Zhibo, Zai Yi Jie Hengzhe Zou
The Livestreaming Has Been Begun, Walkthrough in the Otherworld
开直播,在异界横着走