نام اصلی: After Ditching the Tyrannical Saintess Who Was Also My Childhood Friend
نام فارسی: بعد از این که قدیس بی رحم رو که دوست دوران بچگیم بود، پیچوندم، همه چی افتاد روی غلتک و تبدیل به بهترین ماجراجو شدم.
نام های دیگر:
After Ditching the Tyrannical Saintess Who Was Also My Childhood Friend, Everything Fell Into Place and I Became the Top Adventurer