نام اصلی: To Another World on my Own!
نام فارسی: رفتن به دنیایی دیگه به تنهایی
نام های دیگر:
Jiriki de Isekai e!
自力で異世界へ!
Go to A Different World On Your Own!