نام اصلی: Poison Dragon: The Legend of an Asura
نام فارسی: افسانه‌ی آشورا: اژدهای زهرآلود
نام های دیگر:
수라전설 독룡
Legend of Asura - The Venom Dragon
Legend of Sura - Venom Dragon