نام اصلی: Barbarian Quest
نام فارسی: مأموریت بربر
نام های دیگر:
바바리안 퀘스트