نام اصلی: Surviving in an Action Manhwa
نام فارسی: زنده ماندن در مانهوای اکشن
نام های دیگر:
Surviving in the Shounen Manhwa
Shounen Comics Survival
소년만화에서 살아남기
Surviving in the Shounen Manga