نام اصلی: Regina Rena: To the Unforgiven
نام فارسی: جینا رنا-برای نابخشوده
نام های دیگر:
Regina Rena - To the Unforgivable
Regina Lena - To the Unforgivable You
레지나레나 - 용서받지 못한 그대에게
Regina Rena - To the Unforgiven