نام اصلی: On My Way to Kill God
نام فارسی: پادشاه شیطانی...من تو رو میکشم
نام های دیگر:
신을 죽이러 갑니다