نام اصلی: Escape the Dungeon Is So Hard
نام فارسی: فرار از دانجن
نام های دیگر:
Dangerous Dungeon Escape
던전 탈출이 너무 힘들다