نام اصلی: Legend of the Northern Blade
نام فارسی: افسانه تیغه شمالی , افسانه شمشیر شمال
نام های دیگر:
북검전기
The Legend of the Northern Blade