نام اصلی: Shaman
نام فارسی: شمن
نام های دیگر:
샤먼 (홍원표)