نام اصلی: The Man Who Devoured the Light
نام فارسی: کسی که نور را بلعید
نام های دیگر:
빛을 삼킨 자
The Light Gobbler