نام اصلی: The Return Of Apocalypses Tyrant
نام فارسی: بازگشت ستمگر آخرالزمان
نام های دیگر:
The Return of Apocalypses Tyrant
회귀한 아포칼립스의 폭군
The Return of Apocalypse Tyrant
The Tyrant of Apocalypse Has Returned
The Tyrant of Apocalypse Returns